< Back to overview

Privacy Policy Website

Privacy statement website

Algemeen
HTCE Site Management B.V. respecteert de privacy van al onze website bezoekers. Persoonlijke gegevens welke aan ons verstrekt worden, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Verwerking geschiedt alleen van noodzakelijke gegevens en gewenst door betrokkene.

Grondslag voor verwerking
Toestemming vanuit de betrokkene is de grondslag voor de verwerking van (persoons)gegevens met als doel de betrokkene te informeren over de High Tech Campus Eindhoven via nieuwsbrief, brochure, offerte en/of de betrokkene te informeren of te laten deelnemen aan een event.

Gegevensverwerking
Hoofdzakelijk worden er alleen gegevens vastgelegd welke door de betrokkene aan ons zijn verstrekt. Hierbij gaat het om een minimale set aan data, te weten:

  • Naam (voornaam en achternaam)
  • Emailadres
  • Bedrijf/organisatie naam
  • Branche waarin organisatie werkzaam is
  • Telefoonnummer
  • IP adres bezoeker
  • Locatie bezoeker
  • Cookie bezoeker
  • Surfgedrag/bezoekduur op onze website

Daarnaast worden gegevens verwerkt door het gebruik van de website, te weten: 

Wie heeft toegang tot uw gegevens
Door middel van rollen en rechten wordt de toegang tot uw gegevens zo ver als mogelijk beperkt en worden alleen de gegevens noodzakelijk voor de grondslag van verwerking, bijdragend aan het doel en nodig voor uitvoering van rol of functie getoond. Tevens hebben dienstverleners welke een rol spelen in de infrastructuur en applicatie(s) die ten grondslag liggen aan de website toegang tot de data.

Omgang en beveiliging van gegevens 
HTCE Site Management B.V. vindt uw privacy belangrijk en zal op die wijze ook omgaan met uw persoonsgegevens. Hiervoor treffen wij passende organisatorische en technische maatregelen en zien wij toe op de invulling en naleving van deze. Ons ISO27001 Information Security System is hier een goed voorbeeld van. Dit geldt voor zowel onze medewerkers als onze dienstverleners. In de contracten maken we afspraken omtrent geheimhouding en andere maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste bekendmaking tegen te gaan.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wettelijke verplichtingen anders voorschrijven. Dit betekent dat wij uw gegevens tot maximaal 1 jaar na een actieve opt-out door betrokkene bewaren.

Verstrekken
Geen van de bovengenoemde persoonsgegevens worden door ons verstrekt aan derde partijen, anders dan op uw verzoek en/of met uw medeweten en instemming. Uitzondering hierop is wet- en regelgeving waaraan HTCE Site Management zich dient te conformeren, waaronder bijvoorbeeld verzoeken vanuit justitie of andere overheidsinstanties.

Verrijking
Wij gebruiken marketing- en analytische tools om het bezoek en het gebruik van onze website te monitoren. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar een individuele bezoeker en zijn van generieke aard.  Deze gegevens worden gebruikt om data-analyse uit te kunnen voeren en trends te herkennen.

Privacy officer en uw rechten
U heeft rechten om contact met ons op te nemen aangaande uw persoonsgegevens.

Binnen HTCE Site Management B.V. is een privacy officer aangesteld. Alle vragen, opmerkingen, inzage, beleid of klachten ten aanzien van de verwerking van (persoons)gegevens kunnen aan de privacy officer gericht worden. U kunt zich schriftelijk wenden tot:

HTCE Site Management B.V.
t.a.v. de privacy officer
High Tech Campus 1e
5656 AE Eindhoven 

Of per email via privacy@hightechcampus.com.

Wij nodigen u uit uw verzoek altijd eerst tot onze privacy officer te richten. Mocht dit voor u niet tot het gewenste resultaat leiden, dan heeft u nog het recht om buiten HTCE Site Management B.V. een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie en wijzigingen
Deze huidige versie van de privacy policy is bijgewerkt op 26 oktober 2018. Wij behouden ons het recht deze policy te wijzigen. Wijzigingen en dus nieuwere versies worden gepubliceerd op dezelfde locatie als deze policy.